TEISINĖ BAZĖ

Draudimą ir jo platinimą reglamentuojantys teisės aktai:

Bendriniai:

Draudimo brokerių įmonėms:

 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir jos vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo įmonės įstatų, keičiamų dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo, suderinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimo“

Ketinantiems steigti draudimo brokerių įmonę (visi pirmiau išvardinti teisės aktai ir papildomai):

 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo tarpininkų, perdraudimo tarpininkų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų registracijos“

Draudimo brokeriams - fiziniams asmenims: 

Ketinantiems tapti draudimo brokeriais - fiziniams asmenims:

 • Draudimo brokerių rūmų skelbiama informacija apie rengiamus draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo aprašas

Draudėjams (klientams) / vartotojams:

 • Lietuvos banko informacija apie vartotojų ginčus su finansų rinkos dalyviais ir jų sprendimą
 • Klausimai-atsakymai apie ginčus su finansų rinkos dalyviais
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“
 • Draudimo brokerių profesinė etika
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo"

Produktiniai / privalomieji draudimai:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimas „Dėl standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo"
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl licencijuoto asmens civilinės atsakomybės už kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“

Kita:

 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos administravimo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių ir indeksuotų draudimo sumų dydžių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl eismo įvykio metu padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos patvirtintų Pagrindinių draudimo principų įgyvendinimo“
 • Finansinių paslaugų reklamos gairės
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas
 • Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl leidimų perleisti teises ir pareigas pagal draudimo ar perdraudimo sutartis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 7 d. Jei aptikote netikslumų teisės aktų redakcijose arba manote, kad sąrašas galėtų būti papildytas kitais aktualiais teisės aktais, prašome kreiptis el. paštu sekretorius@ldbia.lt.