LDBĮA ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1.   LIETUVOS DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA, toliau “Asociacija”, yra ne pelno siekianti organizacija. Asociacija – tai juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis savo narių nustatytus ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius ir funkcijas, koordinuojantis savo narių veiklą, atstovaujantis jiems bei ginantis jų interesus. Teisinė Asociacijos forma – asociacija.

1.2.  Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą banke ir yra visų Lietuvos draudimo brokerių asociacijos teisių ir pareigų perėmėja.

1.3.  Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.4.  Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

1.5.  Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6.  Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.


2. Asociacijos tikslai, uždaviniai bei veiklos sritys ir rūšys

2.1.  Pagrindinis Asociacijos tikslas ir uždavinys – plėtoti draudimo brokerių įmonių verslą Lietuvos Respublikoje.

2.2.  Įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Asociacija vykdo tokią veiklą:

2.2.1   informacijos kaupimas, apdorojimas ir platinimas tarp Asociacijos narių;

2.2.2   bendrų programų ir projektų, susijusių su draudimo brokerių įmonių verslu, įgyvendinimas;

2.2.3   seminarų bei specialistų mokymų organizavimas;

2.2.4   pasiūlymų, susijusių su Asociacijos narių vykdoma veikla, teikimas valstybės, savivaldybių valdymo organams, draudikams;

2.2.5   Asociacijos narių darbo koordinavimas;

2.2.6   Asociacijos narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su užsienio firmomis bei asociacijomis skatinimas;

2.2.7   Asociacijos narių interesų gynimas ir atstovavimas valstybės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose;

2.2.8   paramos Asociacijos nariams teikimas aprūpinant metodine medžiaga ir konsultuojant juos;

2.2.9   Asociacijos narių kultūros ir poilsio klausimų sprendimas.

2.3.  Įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Asociacija turi teisę:

2.3.1   nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;

2.3.2   steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

2.3.3   pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;

2.3.4   samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai;

2.3.5   gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų asmenų;

2.3.6   teikti bei gauti paramą;

2.3.7   stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, palaikyti ryšius su kitų valstybių tarptautinėmis organizacijomis;

2.3.8   turėti rėmėjų, kurie pritaria Asociacijos tikslams bei uždaviniams ir teikia Asociacijai materialinę ar kitokią paramą. Rėmėjus registruoja Asociacijos prezidiumas;

2.3.9   turėti ir įgyti kitas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose.

2.4.  Asociacijos vykdomos veiklos rūšys:

  • kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);
  • kita veikla, kaip tai nurodyta šių įstatų 2.3.9 punkte.

2.5.  Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus tikslus ir tuo nėra pažeidžiami Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatyti apribojimai.


3. Narystė. Asociacijos narių teisės ir pareigos

3.1.  Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotos ir veikiančios draudimo brokerių įmonės, turinčios Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatyta tvarka priežiūros institucijos išduotą licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai bei kitos draudimo brokerių asociacijos ir organizacijos.

3.2.  Asociacijos steigėjai tampa Asociacijos nariais nuo jos įregistravimo dienos. Naujus Asociacijos narius priima ir šalina visuotinis narių susirinkimas Asociacijos prezidiumo teikimu, paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

3.3.  Asociacijos narys turi teisę:

3.3.1   dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose, dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais;

3.3.2   teikti pasiūlymus svarstyti visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos prezidiumui, vertinti Asociacijos veiklą;

3.3.3   susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.4   inicijuoti neeilinių visuotinių narių susirinkimų ar Asociacijos prezidiumo posėdžių sušaukimą svarbiems klausimams spręsti;

3.3.5   naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.3.6   pateikus raštišką prašymą, bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3.7   kitas teisės aktuose nustatytas teises.

3.4.  Asociacijos narys privalo:

3.4.1   laikytis Asociacijos įstatų;

3.4.2   vykdyti visuotinių narių susirinkimų, Asociacijos prezidiumo posėdžių nutarimus ir sprendimus;

3.4.3   laiku mokėti Asociacijos nario mokestį bei Asociacijos nustatytus vienkartinius (tikslinius) mokesčius;

3.4.4   dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;

3.4.5   saugoti Asociacijos ir kitų Asociacijos narių komercines paslaptis;

3.4.6   pranešti Asociacijos prezidiumui apie Asociacijos nario įmonės adreso, pavadinimo, vadovo pasikeitimą, pertvarkomos, reorganizuojamos, likviduojamos ar kito įmonės teisinio statuso įgijimą.


4. Narių priėmimo, išstojimo ir išbraukimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

4.1.  Draudimo brokerių įmonė, norinti tapti Asociacijos nare, pateikia Asociacijos prezidiumui raštišką prašymą, dokumentų, patvirtinančių įmonės įregistravimą Juridinių asmenų registre, bei licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai nuorašus. Asociacijos prezidiumas gautą prašymą teikia svarstyti artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą prašymą patenkinti arba atmesti. Jeigu pateikęs prašymą asmuo nedalyvauja visuotiniame narių susirinkime, kuriame svarstomas klausimas dėl jo priėmimo į Asociacijos narius, apie priimtą sprendimą Asociacijos prezidiumas prašymo teikėją informuoja per 7 (septynias) dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

4.2.  Asociacijos nariu tampama kitą dieną po visuotinio narių susirinkimo sprendimo priimti į Asociacijos narius dienos.

4.3.  Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, pateikęs Asociacijos prezidiumui rašytinį pareiškimą. Sprendimą išbraukti Asociacijos narį pagal tokį pareiškimą priima Asociacijos prezidiumas. Klausimas dėl pareiškimą pateikusio Asociacijos nario išbraukimo iš Asociacijos sprendžiamas artimiausiame Asociacijos prezidiumo posėdyje, jei Asociacijos narys pareiškime neprašo kitaip.

4.4.  Visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma turi teisę Asociacijos prezidiumo teikimu priimti sprendimą dėl narystės sustabdymo arba nario išbraukimo iš Asociacijos, jeigu:

4.4.1   nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;

4.4.2   narys daugiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės vėluoja mokėti nario mokestį ar Asociacijos nustatytus vienkartinius (tikslinius) mokesčius;

4.4.3   narys sistemingai nesilaiko visuotinio narių susirinkimo ar Asociacijos prezidiumo nutarimų ir sprendimų;

4.4.4   narys nevykdo kitų šių įstatų 3.4 punkte įtvirtintų Asociacijos nario pareigų, Asociacijos valdymo organų (jei į jį išrinktas) nario pareigų ar kitais būdais šiurkščiai pažeidžia Asociacijos interesus.

4.5.  Išstojusiam ar išbrauktam iš Asociacijos narių negrąžinami jo sumokėti Asociacijos nario mokesčiai, vienkartiniai (tiksliniai) mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas.

4.6.  Jeigu narystės santykių pasibaigimo dieną Asociacijos narys turi Asociacijos nario mokesčių ir (ar) vienkartinių (tikslinių) mokesčių įsiskolinimą Asociacijai, skola išieškoma iš išstojusio ar išbraukto Asociacijos nario įstatymų nustatyta tvarka.


5. Asociacijos organai ir valdymas 

5.1.  Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacijos organų struktūra: visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos prezidiumas ir Asociacijos prezidentas. Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai ir prezidiumo posėdžiai turi būti protokoluojami.


Visuotinis narių susirinkimas

5.2.  Visuotinis narių susirinkimas, toliau “Susirinkimas”, yra aukščiausias Asociacijos organas, kurio kompetencijai priklauso:

5.2.1   keisti Asociacijos įstatus;

5.2.2   rinkti Asociacijos prezidentą ir Asociacijos prezidiumo narius bei juos atšaukti;

5.2.3   rinkti revizorių (auditorių) Asociacijos finansinei-ūkinei veiklai patikrinti ir(ar) kontroliuoti ir jį atšaukti;

5.2.4   nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų, Asociacijos nario mokesčio bei vienkartinių (tikslinių) mokesčių dydį;

5.2.5   Asociacijos prezidiumo teikimu priimti ir šalinti Asociacijos narius, išskyrus šių įstatų 4.3 punkte numatytą atvejį;

5.2.6   Asociacijos prezidiumo teikimu sustabdyti atskirų narių narystę Asociacijoje;

5.2.7   per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

5.2.8   priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.2.9   priimti sprendimą skirti ir atšaukti Asociacijos likvidatorių;

5.2.10   spręsti kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.3.  Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Asociacijos prezidiumas, apie Susirinkimo sušaukimą pranešdamas kiekvienam nariui registruotu laišku arba elektroniniu paštu arba įteikiant pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Susirinkimo dienos.

5.4.  Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, nurodytų šių įstatų 5.3 punkte, jeigu visi gavę pranešimus apie šaukiamą Susirinkimą Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.

5.5.   Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį Susirinkime atstovauja įmonės vadovas, jo raštiškai įgaliotas asmuo.

5.6.   Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę. Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių skaičius nustatomas Susirinkimo pradžioje pagal Susirinkimo dalyvių registracijos sąrašų duomenis. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso Susirinkimo metu. Susirinkimui pirmininkauja Susirinkimo išrinktas Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo sprendimas, išskyrus 5.2.1, 5.2.2 ir 5.2.8 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 5.2.1, 5.2.2 ir 5.2.8 punktuose nurodytiems Susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, pranešant apie pakartotinio Susirinkimo sušaukimą šių įstatų 5.3 punkte nustatyta tvarka. Pakartotinis Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

5.7.  Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Susirinkimas arba revizorius (auditorius). Neeilinį Susirinkimą Asociacijos prezidiumas privalo sušaukti per 14 (keturiolika) dienų nuo Susirinkimo sušaukimo iniciatorių reikalavimo pateikimo dienos, jeigu reikalavime nenurodytas ilgesnis terminas.

5.8.  Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

5.9.  Asociacijos prezidiumo nariui ar Asociacijos prezidentui atsistatydinus ar kitu pagrindu netekus savo įgaliojimų, artimiausiame Susirinkime likusiam kadencijos laikui gali būti renkamas naujas Asociacijos prezidiumo narys ir turi būti renkamas Asociacijos prezidentas. Asociacijos prezidentui mirus ar dėl kitų svarbių priežasčių (ligos ar pan.) negalint eiti pareigų, iki Susirinkimo jo pareigas laikinai vykdo Viceprezidentas arba kitas Asociacijos prezidiumo paskirtas prezidiumo narys.


Asociacijos prezidiumas

5.10.   Asociacijos prezidiumas, toliau – “Prezidiumas”, yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp Susirinkimų. Prezidiumas renkamas 3 (trejų) metų laikotarpiui. Prezidiumo darbui vadovauja Asociacijos prezidentas. Prezidiumo darbo tvarką nustato Prezidiumo patvirtintas Prezidiumo darbo reglamentas.

5.11.   Prezidiumą sudaro atviru ar slaptu balsavimu išrinkti ne mažiau kaip trijų Asociacijos narių pasiūlyti 6 (šeši) asmenys ir Prezidentas. Prezidiumo nariai gali būti renkami ne daugiau kaip po vieną nuo kiekvieno Asociacijos nario. Prezidiumo nariai iš savo tarpo renka Viceprezidentą.

5.12.   Prezidiumas:

5.12.1  šaukia Susirinkimus ir sudaro Susirinkimų darbotvarkes;

5.12.2  organizuoja Asociacijos renginius;

5.12.3  tvirtina Asociacijos pareigybių sąrašą ir atlyginimų dydį pagal pareigybes;

5.12.4  vykdo Susirinkimų nutarimus;

5.12.5   rengia, tvirtina ir vykdo Asociacijos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas, kaupia lėšas Asociacijos veiklai finansuoti;

5.12.6   ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų veiklos bei Asociacijos veiklos ataskaitą;

5.12.7   atsako už Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą Susirinkimui. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o kai auditas atliktas, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada ir veiklos ataskaita yra pateikiami juridinių asmenų registrui;

5.12.8   teikia siūlymus Susirinkimui šalinti Asociacijos narius arba sustabdyti narystę Asociacijoje;

5.12.9   Asociacijos narių pareiškimų dėl išstojimo iš Asociacijos pagrindu išbraukia narius iš Asociacijos;

5.12.10    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.12.11    priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

5.12.12    svarsto Asociacijos narių pasiūlymus ir pageidavimus.

5.13.   Prezidiumas privalo laiku rengti Susirinkimus ir sudaryti jų darbotvarkes, pateikti Susirinkimams svarstyti Asociacijos veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

5.14.   Prezidiumo posėdžius šaukia Asociacijos prezidentas. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Prezidiumo narių, o priimti sprendimai teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių. Balsavimo metu kiekvienas Prezidiumo narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, t.y., kai tiek pat balsų gauta “už”, tiek pat “prieš”, lemia Asociacijos prezidento balsas.


Asociacijos Prezidentas 

5.15.   Asociacijos prezidentas, toliau – “Prezidentas”, yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį iš visuotinio susirinkimo metu Asociacijos narių pasiūlytų kandidatūrų 3 (trejų) metų laikotarpiui renka Susirinkimas atviru ar slaptu balsavimu. Prezidentas gali nedirbti draudimo brokeriu.

5.16.   Prezidentas:

5.16.1   atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis teisme, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.16.2   sudaro sandorius Asociacijos vardu;

5.16.3   atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankų įstaigose;

5.16.4   priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

5.16.5   pirmininkauja Prezidiumo posėdžiuose;

5.16.6   atsiskaito už Prezidiumo veiklą Susirinkimuose;

5.16.7   vykdo Susirinkimų bei Prezidiumo priimtus nutarimus;

5.16.8   atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą spaudoje bei Asociacijos tinklapyje (www.ldbia.lt), pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Asociacijos nariams, tvarko Asociacijos narių sąrašą.

5.16.9   savo kompetencijos ribose išduoda įgaliojimus.

5.17.   Už savo darbą Prezidentas atsiskaito Prezidiumui kartą per metus. Prezidentas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Asociacijai dėl jo kaltės padarytus nuostolius.


6. Asociacijos lėšų šaltiniai ir finansinės veiklos kontrolė

6.1.  Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gautas kaip parama kitas turtas bei lėšos, reikalingi šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

6.2.  Asociacijos lėšas sudaro:

6.2.1   Asociacijos narių mokesčiai, vienkartiniai (tiksliniai) mokesčiai;

6.2.2   lėšos, gautos už atskirų Asociacijos narių užsakymų vykdymą;

6.2.3   rėmėjų suteiktos lėšos;

6.2.4   dovanotos lėšos;

6.2.5   Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

6.2.6   kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose laikomas lėšas;

6.2.7   valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

6.2.8   skolintos lėšos;

6.2.9   kitos teisėtai gautos lėšos.

6.3.  Asociacijos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį šiuose įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.

6.4.  Stojamųjų įnašų, Asociacijos nario mokesčių ir tikslinių įnašų mokėjimo tvarką tvirtina Prezidiumas atskiru dokumentu.

6.5.  Susirinkimas turi teisę priimti sprendimą skirti revizorių (auditorių) Asociacijos veiklai patikrinti.

6.6.  Asociacijos revizorius (auditorius):

6.6.1   tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

6.6.2   Susirinkimo pavedimu atlieka finansinius buhalterinius Asociacijos patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

6.7.  Revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą Asociacijos finansinės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.


7. Asociacijos buveinės keitimo tvarka

Sprendimą keisti Asociacijos buveinės adresą priima Susirinkimas. Apie Asociacijos buveinės adreso pakeitimą paskelbiama Asociacijos interneto tinklapyje (www.ldbia.lt) arba visus Asociacijos narius informuojant raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki pakeisto Asociacijos buveinės adreso įregistravimo dienos. Pakeisto buveinės adreso registravimą teisės aktų nustatyta tvarka Prezidiumo pavedimu organizuoja Prezidentas.


8. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka 

Asociacijos įstatai keičiami Susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.


9. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

Susirinkimų bei Prezidiumo priimti nutarimai ir sprendimai, taip pat kiti dokumentai, su kuriais reikia supažindinti visus Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po nutarimo (sprendimo) priėmimo. Prezidentas atsako už tai, kad Asociacijos nariai būtų informuojami laiku. Asociacijos nariams aktuali informacija siunčiama registruotu laišku, elektroniniu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią informavimo tvarką.


10. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka 

Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Prezidentas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus (auditoriaus) išvadų, Susirinkimų ir Prezidiumo posėdžių protokolų, nutarimų bei sprendimų, Asociacijos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra konfidencialios informacijos ar komercinės paslapties. Prezidiumas nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.


11. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka 

11.1.   Asociacija turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įsteigtas filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo; jis yra Asociacijos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų. Asociacija atsako pagal savo filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.

11.2.   Prezidiumas priima sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtina įsteigtų filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia iš pareigų jų vadovus.

11.3.   Filialo ir atstovybės veiklos nutraukimo pagrindu gali būti:

11.3.1  Asociacijos likvidavimas;

11.3.2  Prezidiumo sprendimas nutraukti įsteigto filialo ir atstovybės veiklą;

11.3.3  valstybės institucijų priimtas sprendimas nutraukti filialo ir atstovybės veiklą teisės aktuose numatytais atvejais;

11.3.4  kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose įstatymuose numatyti pagrindai.


12. Asociacijos pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas 

12.1.   Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

12.2.   Sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo padalijant ją į kelias organizacijas ar prijungiant prie kitos organizacijos turi teisę priimti Susirinkimas.

12.3.   Asociacija gali būti reorganizuota šiais būdais:

12.3.1  Jungimo būdu;

12.3.2  Skaidymo būdu.

12.4.   Jeigu Asociacija reorganizuojama padalinant ją į kelias organizacijas, jos turtas ir lėšos atitenka toms organizacijoms, prie kurių prisijungiama.

12.5.   Reorganizuojamos Asociacijos turto įvertinimą ir išvadas revizorius (auditorius) pateikia iki Susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti organizacijos reorganizavimą.

12.6.   Asociacijos veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:

12.6.1  Susirinkimo priimtas sprendimas nutraukti Asociacijos veiklą;

12.6.2  teismo sprendimas nutraukti Asociacijos veiklą;

12.6.3  kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose įstatymuose numatyti pagrindai.

12.7.   Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visų Asociacijos kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitoms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių nėra – kitoms organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

12.8.   Šiuose įstatuose neaptarti kiti, susiję su Asociacijos veikla, klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

 

Patvirtinta Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu

2017 m. gegužės 25 d.