LDBĮA darbo 2004 – 2006 m. istorija

·         LDBĮA darbo 2004 – 2006 m. istorija

2004 m. draudimo brokeriams kaip ir visai draudimo rinkai prasidėjo ypatingai – nuo sausio 1 d. pradėjo galioti naujasis Draudimo įstatymas pradėjęs skaičiuoti pereinamojo laikotarpio, skirto rinkos dalyvių veiklos pertvarkymui, pradžią. 
Pagal šio įstatymo reikalavimus vasario pabaigoje Draudimo Priežiūros Komisija paruošė savo nutarimo projektą “Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams” bei pateikė jį asociacijai svarstyti. Apie tai asociacijos prezidentas Saulius Fainas operatyviai informavo prezidiumo narius klausdamas nuomonių bei įtraukdamas šį klausimą į kovo 12 d. prezidiumo posėdžio darbotvarkę. Iš karto po posėdžio buvo sutartas darbinis susitikimas su Draudimo Priežiūros Komisijos nariais, kurio metu buvo pateikta prezidiumo posėdžio metu išdiskutuota asociacijos narių nuomonė dėl minimo nutarimo projekto. Esminė nutarimo projekte kliūnanti nuostata buvo dėl privalomo draudimo brokerių gaunamo komisinio atlyginimo dydžio atskleidimo klientams, t.y. potencialiems draudėjams. Susitikime keletą valandų trukusios diskusijos metu pasiremiant įvairiais argumentais DPK nariams teko karštai įrodinėti, kad tokia griežta nuostata mūsų rinkoje dar yra pernelyg ankstyva, potencialiai neigiamai paveiksianti draudimo rinkos dalyvius, jų klientams neteiksianti jokios apčiuopiamos naudos bei nedidinsianti draudimo tarpininkų teikiamų paslaugų lygio. Susitikimas baigėsi jau šilčiau, atrodė, kad buvo išsiskirta išklausius ir supratus vieni kitų argumentus, nors jokie konkretūs komisijos sprendimai nebuvo pažadėti. Juos visi draudimo rinkos dalyviai galėjo pamatyti ir įvertinti kovo 16 d., kai tądien priimtas DPK nutarimas buvo paskelbtas internete. Pagrindinis susitikimo ir iki jo vykusio bendro darbo tikslas buvo pasiektas – ginčytinos nuostatos nutarime nebeliko. 
Pagal naujojo Draudimo įstatymo reikalavimus nuo 2004 m. licencijavimo prievolė pradėta taikyti ne tik draudimo brokerių bendrovėms, bet ir juose dirbantiems fiziniams asmenims užsiimantiems draudimo tarpininkavimo veikla – draudimo brokeriams, kurie turėjo įsteigti bei privalomai tapti nariais profesinės asociacijos – Draudimo Brokerių Rūmų. Vadovaujantis naujuoju Draudimo Įstatymu Draudimo Priežiūros Komisija sausio 27 d. nutarė įrašyti į draudimo brokerių sąrašą pirmuosius devyniolika asmenų (draudimo brokerių įmonių vadovų, kurie pradėjo eiti tas pareigas iki 2000 m. rugsėjo 1 d. ir kurių vadovaujamoms įmonėms nebuvo taikomos poveikio priemonės). Malonus faktas yra tai, kad daugiau kaip pusė šių “išrinktųjų” vadovavo draudimo brokerių įmonėms – asociacijos narėms. Kitiems asmenims norintiems užsiimti draudimo tarpininkavimo veikla Draudimo Priežiūros Komisija organizavo kvalifikacinius egzaminus, iš kurių pirmasis įvyko balandžio 21 – 28 d. Jį laikė 278 asmenys pageidaujantys tapti draudimo brokeriais, o išlaikė – 55 (19,78 proc. visų dalyvavusių egzamine). Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, steigiamajame susirinkime, kuris DPK iniciatyva įvyko gegužės 26 d., abiejų šių asmenų grupių nariai tapo Draudimo Brokerių Rūmų steigėjais. LDBA prezidentas Saulius Fainas, patekęs į pirmajį draudimo brokerių sąrašą, aktyviai dalyvavo rengiant ir derinant su DPK preliminarinį Draudimo Brokerių Rūmų įstatų projektą bei daugelį steigiamojo susirinkimo organizacinių aspektų. Susirinkime padarius pertrauką, skirtą DBR įstatų tobulinimui, birželio 16 d. vykusioje antroje susirinkimo dalyje jie buvo patvirtinti, išrinktas DBR prezidiumas, kuriame iš septynių narių trys buvo ir LDBA prezidiumo nariai. Dėl įvairių organizacinių nesklandumų, tikrų ar menamų neatitikimų Draudimo ir Asociacijų įstatymuose, Draudimo Brokerių Rūmų įregistravimas užsitęsė net iki spalio 18 d. tuo metu gyvenimui draudimo rinkoje pulsuojant pilna apimtimi… 

Tą pačią 2004 m. vasarą UADB “Baltikums draudimas” išsiuntinėjo daugumai draudimo brokerių bendrovių pasiūlymus bendradarbiauti taip vadinamu “net pricing” principu pagal kurį draudimo bendrovė teiktų brokeriams draudimo pasiūlymus taip vadinama “neto kaina” (neįskaičiavus draudimo brokeriams priklausančio komisinio atlyginimo), o sau priklausantį atlygį draudimo brokeriai turėtų pasiimti iš klientų pagal atskirai su klientais pasirašinėjamus susitarimus. Tokio pasiūlymo gavimo iš draudiko pasėkoje Lietuvos draudimo brokerių asociacija iš įvairių draudimo brokerių bendrovių gavo daug susirūpinimą keliančių atgarsių į kuriuos atsižvelgiant buvo nutarta sukviesti kiek įmanoma daugiau draudimo brokerių įmonių vadovų į susirinkimą, kuris įvyko 2004 m. rugsėjo mėn. 16 d. Jo metu buvo nutarta kreiptis į tuometinį UADB “Baltikums draudimas” vadovą Albertą Dvaržeckį su pareiškimu išreiškiančiu nepritarimą tokiai iniciatyvai kaip prieštaraujančiai draudimo brokerių bendrovių interesams bei turėsiančią neigiamų pasekmių Lietuvos draudimo rinkos vystymuisi. Tokį pareiškimą pasirašė 50 susirinkime dalyvavusių draudimo brokerių bendrovių vadovų, o po kelių dienų asociacijos prezidentas Saulius Fainas betarpiškame susitikime įteikė jį UADB “Baltikums draudimas” generaliniam direktoriui pateikdamas ir platesnius tokio pareiškimo atsiradimo bei jame išdėstytų nepritarimo motyvų argumentus. Ši asociacijos užimta pozicija bei aktyvūs organizaciniai veiksmai lėmė, kad tokia draudiko pasiūlyta, akivaizdžiai vien tik jo interesus atspindinti, o draudimo brokeriams tokia forma visai nepalanki, iniciatyva neprigijo. Dar daugiau – daugelis draudimo brokerių bendrovių, pamatę tokią UADB “Baltikums draudimas” “išmonę”, ženkliai sumažino savo bendradarbiavimo su šia draudimo kompanija apimtis arba net ir visai jį nutraukė. Kiti draudikai, atidžiai stebėję šį procesą iš šalies, pamatė, kad, kai reikia, draudimo brokeriai yra pajėgūs vieningai ginti savo interesus bei tai, kad su jais reikia ir būtina skaitytis. Sutapimas tai ar ne, bet sekantys – 2005 metai UADB “Baltikums draudimas” buvo finansiškai labai nesėkmingi, ko pasėkoje 2006 m. kovo mėnesį šios bendrovės generalinis direktorius Albertas Dvaržeckis pasitraukė iš užimamų pareigų ir pagal likimo ironiją netrukus tapo… draudimo brokeriu. 

2004 m. lapkričio 3 d. įvykusiame LDBA Prezidiumo posėdyje jo narys Gytis Tuomas pristatė bendradarbiavimo su AB “Lietuvos draudimas” problemas tais atvejais kai tam tikrų AB “Lietuvos draudimas” darbuotojų iniciatyva brokerių klientams buvo siūlomi palankesni tiesioginiai draudimo pasiūlymai. Į posėdį pakviestas nuo 2004 m. vidurio pradėjusio veiklą naujojo AB “Lietuvos draudimas” verslo klientų ir brokerių aptarnavimo skyriaus vadovas Julius Kondratas paaiškino, kad atskirų jų darbuotojų veiksmų klausimas yra svarstytas AB “Lietuvos draudimas” vadovybės pasitarime, dėl to vyksta vidinis tyrimas. Dėl šios bei kitų problemų su aukščiausia AB “Lietuvos draudimas” vadovybe buvo suorganizuotas ir atskiras papildomas susitikimas, kurio metu pasikeista nuomonėmis dėl draudimo rinkos vystymosi tendencijų, efektyvesnių draudiko ir draudimo brokerių bendradarbiavimo formų bei iškylančių tarpusavio problemų sprendimo būdų. Tik vėliau paaiškėjo, kad daugelis LDBA Prezidiumo narių iškeltų faktų pasitvirtino, keli AB “Lietuvos draudimas” darbuotojai turėjo palikti šią bendrovę. Tame pačiame Prezidiumo posėdyje taip pat buvo aptarta situacija susijusi su “net pricing” principu pagrįstos draudikų ir draudimo brokerių bendradarbiavimo formos vystymusi Lietuvoje, nutarta šiuo klausimu pareikšti savo negatyvų požiūrį Lietuvos draudikų asociacijos susirinkime. 

2004 m. lapkričio 16 d. buvo ruošiamasi neeiliniam visuotiniam susirinkimui, svarstoma naujų asociacijos įstatų redakcija, atsižvelgiant į naujojo Draudimo Įstatymo nuostatas plečiamas potencialių asociacijos narių ratas panaikinant buvusius apribojimus, tikslinamas asociacijos pavadinimas (jame įterpiant žodį “įmonių”), naujų narių priėmimo tvarka ir kt. 

Deja, bet dėl didelio asociacijos narių pasyvumo, pilnavertis visuotinis narių susirinkimas įvyko tik 2005 m. birželio 6 d. Jo metu buvo patvirtintas naujas asociacijos pavadinimas bei nauja įstatų redakcija, 2005 m. biudžetas, aptarta bendradarbiavimo su AB “Lietuvos draudimas” problematika, galimos asociacijos interneto svetainės vystymo kryptys, Vytautas Valiauga išrinktas prezidiumo garbės nariu, o Silva Macienė – prezidiumo nare. 

2005 m. spalio 5 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime į asociaciją buvo priimtos 5 naujos narės, išrinkti (patvirtinti) 7 prezidiumo nariai, pritarta idėjai kurti LDBĮA interneto tinklapį kartu su DBR bei idėjai kartu su DBR inicijuoti Draudimo Įstatymo papildymą nuostatomis leidžiančiomis licencijuotiems draudimo brokeriams dirbti su draudimo brokerių bendrovėmis individualios veiklos pagrindu. 

2005 m. spalio 12 d. vykusiame prezidiumo posėdyje dalyvavo Draudimo Priežiūros Komisijos (DPK) narys Mindaugas Šalčius bei draudimo tarpininkų skyriaus vedėjos pavaduotoja Živilė Zabotkienė, kurie pristatė paskutinių DPK atliktų draudimo brokerių bendrovių veiklos patikrinimo rezultatus, pagrindines paskirtų poveikio priemonių priežastis, išvardino sritis, kuriose randami pagrindiniai trūkumai per DPK vykdomus draudimo brokerių įmonių patikrinimus. Jau nedalyvaujant DPK atstovams buvo nutarta iš principo pritarti Draudimo Įstatymo pakeitimo projektui įteisinančiam individualios draudimo brokerių veiklos galimybę, sudaryti darbo grupę tolimesniam bendro interneto portalo realizavimo galimybių aiškinimuisi, įgyvendinti Draudimo rinkos dalyvių profesinės veiklos principų deklaracijos pripažinimą ir propaguoti jos idėjas. 

2005 m. lapkričio 15 d. buvo pritarta gautoms siūlomo Draudimo Įstatymo pakeitimo projekto korekcijoms ir pastaboms, išklausyta interneto tinklapio projekto realizavimo galimybes aiškinusios darbo grupės ataskaita ir patvirtintas UAB “Baltsoft” pasiūlytas bendro interneto draudimo informacinio portalo sukūrimo projektas, aptarti asociacijos 2006 m. veiklos plano metmenys. 

2005 m. gruodžio 9 d. prezidiumo posėdyje buvo aptarta bendro su DBR interneto tinklapio realizavimo problematika, nario mokesčio mokėjimo klausimai, planuojama 2006 m. asociacijos pajamų ir išlaidų sąmata, išklausyti gauti pasiūlymai 2006 m. veiklos planui bei numatytos jo tobulinimo kryptys. 

2006 m. sausio 20 d. prezidiumo posėdyje toliau buvo svarstomi įvairūs nario mokesčio mokėjimo klausimai, patvirtintas 2006 m. veiklos planas, du prezidiumo nariai išrinkti į bendro su DBR interneto portalo tarybą, svarstytas UAB “If draudimas” teikiamų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pasiūlymų brokerių klientams nekorektiškos nuostatos, nutarta išsiųsti UAB “If draudimas” atitinkamą raštą išreiškiantį nepritarimą tokia forma siunčiamiems pasiūlymams. 

2006 m. kovo 20 d. prezidiumo posėdyje buvo svarstytas LDBĮA ir DBR interneto portalo tarybos darbo reglamentas, pateikti pasiūlymai jo keitimui, nutarta nustatyti atitinkamus informacijos apie draudimo brokerių įmones portale skelbimo ir pozicionavimo principus sudarant palankesnes skelbimosi sąlygas draudimo brokerių įmonėms – asociacijos narėms, aptarti narių pasiūlymai jau patvirtinto veiklos plano keitimui, svarstyta situacija susijusi su pateiktu Draudimo įstatymo pakeitimo projektu, aptarta į draudimo informacinį portalą talpintinos medžiagos atrinkimo ir jos pateikimo principai. 

2006 m. balandžio 14 d. posėdyje buvo nutarta sušaukti eilinį visuotinį narių susirinkimą gegužės 12 d., suformuoti jo darbotvarkės klausimai, apsvarstytas asociacijos dalyvavimas 2006 m. balandžio 29 d. konferencijoje – diskusijų forume bei draudimo informacinio interneto portalo pristatyme. 

2006 m. gegužės 12 d. visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta 2005 m. finansinė atskaitomybė, 2006 m. biudžetas, patenkinti asociacijos prezidento Sauliaus Faino bei prezidiumo nario Žilvino Petrausko prašymai atleisti iš užimamų pareigų, nauju prezidiumo nariu išrinktas Edgaras Valiauga, o prezidentu – Giedrius Kazlauskas. Taip pat buvo aptarta situacija dėl draudimo brokerių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, kai šia rūšimi turi teisę drausti tik viena draudimo bendrovė “BTA draudimas” pavesta šį klausimą detaliau išnagrinėti prezidiumui, taip pat paliesta nario mokesčio mokėjimo problematika. 

2006 m. birželio 9 d. prezidiumo posėdyje siekiant efektyviau organizuoti prezidiumo darbą buvo svarstytas ir priimtas asociacijos prezidiumo darbo reglamentas, situacija susijusi su draudimo brokerių privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu bei kiti aktualūs klausimai. 

2006 m. liepos 17 d. prezidiumo posėdyje buvo išklausyta informacija apie UAB “BTA draudimas” poziciją teikiant draudimo brokerių bendrovėms jų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo pasiūlymus, nutarta toliau sekti situaciją, rinkti bei analizuoti informaciją šiuo klausimu. Taip pat buvo išklausytos asociacijos sekretoriaus pateiktos pastabos dėl UAB DK “PZU Lietuva” draudimo brokerių bendrovėms pasiūlytos bendradarbiavimo sutarties nuostatų nutariant sudaryti darbo grupę deryboms su UAB DK “PZU Lietuva”, apsvarstytos dalyvavimo draudimo informaciniame portale formos skatinančios didesnį portalo lankomumą, laiško draudimo brokerių bendrovėms, kviečiančio tapti LDBĮA nariais, projektas, Vyriausybės nutarimas nepritariantis siūlomoms Draudimo Įstatymo pataisoms bei DPK pateiktas nutarimo dėl draudimo brokerių klientams teikiamos informacijos papildymo projektas, o taip pat ir kiti aktualūs klausimai. 

Paskutiniųjų kelerių metų įvairių įvykių dinamika Lietuvos ir pasaulio draudimo rinkose rodo, kad draudimo brokerių veiklos reglamentavimo srityje bręsta naujos permainos, kurios gali būti ne pačios palankiausios daugeliui šios rinkos dalyvių, todėl asocijuotas jų dalyvavimas atstovaujant ir ginant savo interesus įgauna kuo toliau tuo labiau svarbesnę ir aktualesnę reikšmę. 

2006.08.08 

Grįžti atgal