LDBA steigimosi ir darbo 1997-2004 metais istorija (ištrauka iš V. Valiaugos knygos „Brokeriai“)

LDBA steigimosi ir darbo 1997-2004 metais istorija 
(ištrauka iš būsimos V. Valiaugos knygos „Brokeriai“)

Kiekviename versle tarp atskirų jo subjektų tarpusavio santykiai yra daugiau ar mažiau reglamentuojami įstatymais, poįstatyminiais aktais ar kitais susitarimais. Iki 1996 m. liepos 10 d. draudimo rinkoje buvo tik du subjektai: draudikai ir draudėjai, o jų santykius reglamentavo 1990 m. rugsėjo 20 d. LR draudimo įstatymas. Tik 1996 m. liepos 10 d., LR Seimui priėmus naująjį draudimo įstatymą, juridiškai buvo įteisintas ir trečias draudimo rinkos dalyvis – draudimo brokeris, kuriam įstatymo rengėjai skyrė tik keturis įstatymo punktus iš kurių nei vienas nereglamentavo brokerių santykiu..nei su draudėjais, nei su draudikais. … 

Prireikė dar pusės metų, kad Draudimo priežiūros Tarnyba prie LR Finansų ministerijos parengtų poįstatyminius aktus, nustatančius leidimų užsiimti draudimo brokerių veikla išdavimo tvarką įmonėms. Pirmasis leidimas buvo išduotas 1997 m. sausio 23 d. draudimo brokeriui „Finalui“, kuris nuo 2002 m. lapkričio 22 d. pakeitė pavadinimą į „Aon Lietuva‘‘. Po to leidimus gavo draudimo brokeriai: ,,Aleksandr Insurance Brokers“ (1997-02-04), ,,Kapitalo draudimo brokeris” (1997-02-18), ,,Providencijos draudimo brokeris” (1997-02-26), ,,Serda” (1997-02-26) ir ,,Olvirga” (1997-03-28). 

Pati verslo logika diktavo brokeriams būtinybę burtis į juridinę organizaciją, kad bent kiek įsitvirtintų draudimo rinkoje. Iniciatyvos kurti draudimo brokerių asociaciją ėmėsi „Finalo“ direktorius, jau turėjęs trijų metų draudimo brokerio darbo patirtį. Pasitarime dėl asociacijos steigimo 1997 m. balandžio mėnesį iš šešių tuo metu įregistruotų draudimo brokerių dalyvavo:„Providencijos draudimo brokerio“ vadovas Darius Kašauskas, „Serdos“ direktorius Pranas Raškevičius, „Olvirgos“ vadovė Olga Matusienė ir „Finalo“ direktorius Vytautas Valiauga, Visi pasitarimo dalyviai buvo vieningi: asociaciją steigti reikia, jų vadovaujamos įmonės sutinka būti steigėjomis, o asociacijos steigimo reikalus tvarkyti buvo paprašytas „Finalo“ direktorius. 

Asociacijos steigimo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. birželio 10 d. Steigėjai sutarė steigiamos asociacijos pavadinime naudoti Lietuvos vardą. Teisę naudoti Lietuvos vardą organizacijų pavadinimuose suteikdavo LR Vyriausybė, gavusi atitinkamų ministerijų pritarimą. Dėl šio leidimo gavimo peripetijų Lietuvos draudimo brokerių asociacija (toliau tekste LDBA) Vilniaus savivaldybėje buvo įregistruota tik 1997 m. spalio 23 d. 

Pirmasis LDBA susirinkimas įvyko 1997 m. spalio 31 d. Jame buvo išrinktas trijų narių prezidiumas: D. Kašauskas, P. Raškevičius, V.Valiauga. O pirmuoju LDBA prezidentu tapo ,,Finalo” direktorius V. Valiauga. 

Iki kito LDBA susirinkimo leidimus brokerio veiklai jau turėjo gavusios 25 įmonės ir jos visos buvo pakviestos tapti asociacijos narėmis. 1997 m. lapkričio 28 d. įvykusio susirinkimo metu į asociaciją įstojo 12 naujų narių: „Aleksadr Insurance Brokers“, „Drausma“, „Lisandra“, „Malnus“, ,,Naudra“, „Naujoji Vaidra“, „Plenitas“, ,,Oferta“ „Sagauta“, „Turto draudimo brokeris“, „Zabielos draudimo brokeris“, (vėliau pakeitęs pavadinimą į „Bonnor draudimo brokeris“, o dar vėliau į „Marsh Lietuva“). 

Pagal LDBA įstatus, reguliariai – vieną kartą per ketvirtį vykdavo prezidiumo posėdžiai. Pirmame prezidiumo posėdyje, įvykusiame 1997 m. gruodžio 30 d., buvo nutarta pagrindiniu asociacijos uždaviniu laikyti brokerių kvalifikacijos kėlimą. Tam tikslui pasiekti, prezidentui buvo pavesta organizuoti su draudikais reguliarius susitikimus, kuriuose jie išdėstytų savo požiūrį į brokerius ir tuo pačiu jiems pristatytų pagrindinius savo kompanijų draudimo produktus 

Ne mažiau svarbu buvo apsaugoti brokerio rinką nuo mėgėjų brokeriauti, o paskui pasitraukti iš draudimo rinkos. Tai buvo galima padaryti tik per Valstybinę draudimo priežiūros Tarnybą, į kurią asociacija ir kreipėsi siūlydama, kad brokerių įmonėms būtų nustatytas ne mažesnis kaip 50.000 Lt įstatinis kapitalas, o vadovams 1,5-2 metų darbo stažas draudimo rinkoje. Šio LDBA pasiūlymo Tarnyba nepriėmė. 

1998 m. kovo 17 d. LDBA pasipildė dar keturiais nariais: ,,Finsaltu”, ,,Eduva ir Ko”, ,,Kapitalo draudimo brokeriu”, ir ,, Viralita”. Taip pat buvo nutarta papildyti prezidiumą dar dviem naujais nariais, kuriais tapo ,,Alexsander Insurance Brokers” direktorius Aleksandras Čiuvaševas ir ,,Kapitalo draudimo brokerio” vadovas Gytis Tuomas. 

Kito LDBA susirinkimo metu t.y. 1998 m. birželio 19 d., buvo išklausytas ,,Ūkio draudimo” generalinio direktoriaus Laimono Stončiaus pranešimas apie jo įmonės darbo koncepciją 1998 metams ir priimti dar du nauji nariai: ,,Baltijos draudimo brokeris” (vėliau pakeitęs pavadinimą į ,,MAI draudimo brokerį”) ir ,,Rinkos spektras”. Taip 1998 m. birželio mėn. LDBA gretos jungė jau 22 draudimo brokerius. O vietoje prezidiumo nario D. Kašausko, pakeitusio darbovietę, buvo išrinktas kitas prezidiumo narys ,,Lisandros” direktorius Arūnas Zagurskas. 

Tų pačių metų rugsėjo 29 d. į LDBA susirinkimą buvo pakviestas ,,Seesam“ direktorius Irmantas Šidlauskas, kad išdėstytų savo požiūrį į draudimo brokerius. Prezidiumo nariui P. Raškevičiui, pakeitus darbovietę, susirinkimas atleido jį iš prezidiumo narių, o jo vietoje buvo išrinktas Vitolis Milius. 

1999 m. vasario 9 d. norą tapti LDBA nariais pareiškė dar trys draudimo brokeriai: ,,Voltera”, ,,Arlina” ir ,,Rhea” (vėliau pakeitusi pavadinimą į "Greco Lietuva"). Susirinkimas nusprendė LDBA nariams 1999 metams nustatyti diferencijuotą nario mokestį – nuo 300 iki 1000 Lt, priklausomai nuo brokerio įmonei tarpininkaujant pasirašytų draudimo įmokų. Taip pat, buvo patvirtintas asociacijos ženklas ir nuspręsta leisti ketvirtinį LDBA leidinį ,,Lietuvos draudimo rinkos apžvalga”, kuris buvo leidžiamas iki 2002 metų.. 

Rugpjūčio 3 d. LDBA prezidiumas, pirma kartą asociacijos istorijoje, nutarė rekomenduoti susirinkimui nepriimti į LDBA narius naujai įsisteigusio draudimo brokerio „Palromos“, kol sukaks šiai įmonei vieneri draudimo veiklos metai. Dėl tos pačios priežasties 2000 m. balandžio 7 d. atsisakyta LDBA nariais priimti draudimo brokerį ,,Balto link“, o 2001 m. vasario 2 d. ,,Noxale‘‘. 

Reikšmingiausias įvykis per visą LDBA istoriją buvo 1999 m. rugpjūčio 11 d. Tai DARBO KODEKSO pasirašymas su „Lietuvos draudimu“, įteisinęs draudiko ir brokerio lygiateisius santykius. Šį dokumentą pasirašė LD generalinis direktorius K. Šerpytis ir LDBA prezidentas V. Valiauga. Į Darbo kodekso pasirašymo ceremoniją buvo pakviestas Valstybinės draudimo priežiūros Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Šalčius. 

V_S_S

Iš kairės: V. Valiauga , K. Šerpytis ir M. Šalčius

Į susirinkimą, įvykusi tų pačių metų rugsėjo 14 d., pakviestas „Lietuvos eksporto ir importo draudimo“ gen. direktorius Jonas Plačiakis supažindino LDBA narius su jo atstovaujamos įmonės draudimo produktais. 

2000 metus LDBA pradėjo į savo susirinkimą sausio 25 d. pakvietusi Valstybinės draudimo tarnybos direktorių E. Vasilį-Vasiliauską ir vyr. juristą T. Kontautą, kad iš jų išgirstų apie privalomojo transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės įstatymo projektą ir jo priėmimo eigą. 

Taip pat šiame susirinkime pranešimus skaitė „Snoro garanto“ gen. direktorė Larisa Belinskaja, departamento direktorė Aleksandra Tarasenko ir vadybininkas Darius Kašauskas, prieš tai keletą metų dirbęs draudimo brokeriu. 

Kovo 27 d. LDBA nariai išklausė „Sampo draudimo“ (vėliau “If draudimas”) vadovus Darių Kamuntavičių ir Saulių Pelecką, kurie kalbėjo apie jų kompanijos koncepciją draudimo rinkoje ir darbo su brokeriais principus. Tačiau jau po 10 dienų tarp LDBA narių ir „Sampo draudimo“ iškilo pirmas konfliktas dėl skirtingo komisinio atlygio mokėjimo draudimo brokeriams už lizinguojamus automobilius ir turtą. 2000 m. balandžio 7 d. susirinkęs LDBA prezidiumas nusprendė: rekomenduoti draudimo brokeriams nepasirašyti bendradarbiavimo sutarčių su „Sampo draudimu“ iki bus baigtos derybos dėl nesutarimų bendradarbiavimo sutarčių projektuose. Atstovauti LDBA narių interesus prezidiumas pavedė prezidentui V. Valiaugai. Kompromisas su draudiku buvo greitai rastas. 

Rengti tipinę bendradarbiavimo sutartį ir derėtis su „Lietuvos draudimu“ prezidiumas įpareigojo G. Tuomą ir V.Valiaugą. 

Prezidiumas nutarė pakartotinai kreiptis į Draudimo priežiūros Tarnybą, kad, atsižvelgiant į Europos Tarybos 77/92/ EEC rekomendacijas, draudimo brokeriams būtų nustatytas minimalus 200.000 Lt įstatinis kapitalas, o nauji leidimai draudimo veiklai būtų išduodami tik toms įmonėms, kurių darbuotojai atitinka ES komisijos nustatytus profesinius reikalavimus. Į šį prašymą Tarnyba taip pat neatsižvelgė. 

2000 m. birželio 1 d. LDBA prezidiumas vėl nagrinėjo atskirų draudikų pažeidimus draudimo rinkoje: ,,Snoro garantas” siuntinėjo brokerio klientams pasiūlymus – sudaryti bendradarbiavimo sutartis ir mokėti jiems 12-40 % komisinį atlygį, o „LD kreditų draudimas“ pasinaudodamas monopolisto teise, bendradarbiavimo su brokeriais sutarčių projektuose numatė tokias sąlygas, kurios brokerio ir draudiko bendradarbiavimą darė nelygiateisiu. Sureguliuoti konfliktą su „LD kredito draudimo“ vadovu A. Smaliuku buvo pavesta G. Tuomui ir V. Valiaugai. Derybos su A. Smaliuku buvo nesėkmingos ir prezidiumo nariai organizavo susitikimą su ,,LD kredito draudimo” akcininku K. Šerpyčiu. Jo dėka pavyko rasti kompromisą su ,,LD kredito draudimu”. 

2000 metais draudimo rinkoje labai suaktyvėjo du brokeriai, kurie kitų brokerių klientams pradėjo siūlyti nutraukti galiojančias sutartis, o naujas sutartis su tais pačiais draudikais sudaryti per juos, tik su mažesnėmis įmokomis. Todėl 2000 m. gruodžio 6 d. buvo sušauktas išplėstinis LDBA prezidiumo posėdis, į kurį buvo pakviesti ,,Lietuvos draudimo”, ,,Draudos”, ,,Sampo Lietuvos” ir ,,Seesam” pirmieji vadovai. Posėdyje su draudikais buvo sutarta netoleruoti draudimo sutarčių nutraukimus prieš laiką. 

2000 metus asociacija baigė priimdama naujus narius: ,,Rizikos partnerius“, „Rinkos žinovus“, ,,VP draudimas“ ir ,,Aon Lietuvos draudimo brokeriai“. Prezidiumas paskutiniame savo posėdyje nusprendė apdovanoti garbės raštais daugiausiai rašiusius draudimo temomis žurnalistus: „Lietuvos ryto“ – Giedrę Bradauskienę, Aušrą Pocienę, Vakarį Deksnį ir „ Verslo žinių“ – Kazimierą Šliužą, Mindaugą Majauską. 
 

bradauskiene_pociene_deksnys

Iš kairės: G. Bradauskienė, A. Pocienė ir V. Deksnys


Po trijų LDBA darbo metų, 2001 m. kovo 5 d. įvyko pirmasis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame patvirtinti naujos redakcijos įstatai, pagal juos išaugo prezidiumo narių skaičius iki 7. Prezidiumo nariais buvo išrinkti: ,,Volteros“ direktorius V.Černiauskas, „VP draudimo“ direktorius V. Milius, „Aon Lietuvos draudimo brokeriai“ direktorius L. Stončius, ,,,Kapitalo draudimo brokerio“ direktorius G. Tuomas ir „Finalo“ direktorius V. Valiauga. Susirinkimas LDBA prezidentu, antrai kadencijai, išrinko V. Valiaugą, o viceprezidentais G. Tuomą ir V. Milių. 

2001 metų I ketvirtį įvyko trys prezidiumo posėdžiai. I-ame posėdyje patvirtintas 2001 metų renginių su draudikais planas, kituose pasirengimas Darbo kodekso pasirašymui su Lietuvos draudikų asociacija. Prezidiumo nariai buvo vieningos nuomonės, kad į Kodekso sąlygas draudikai, kaip įsipareigojimą įsirašytų nuostatą teikti draudėjams vienodus draudimo įmokų tarifus, draudimo sąlygas, tiek draudžiantis tiesiogiai pas draudikus, tiek tarpininkaujant draudimo brokeriams, o atsitikus draudiminiam įvykiui nediskriminuoti draudėjo, dėl to, kad jis draudėsi tarpininkaujant brokeriams. 

2001 m. kovo 21 d. buvo pasirašytas Lietuvos draudikų asociacijos ir Lietuvos draudimo brokerių asociacijos DARBO KODEKSAS. Kodeksą pasirašė LDA prezidentas Laurynas Mindaugas Stankevičius ir LDBA prezidentas V. Valiauga. Šio kodekso pasirašymo idėjai pritarė Valstybinės draudimo priežiūros Tarnybos vadovas Edvinas Vasilis-Vasiliauskas 
 

valiauga_stankevicius_vasiliauskas

Centre: V.Valiauga, L. M. Stankevičius ir E. Vasilis-Vasiliauskas

2001 m. rugpjūčio 3 d. LDBA prezidiumas gavo draudimo brokerių „Altas“, „Kapitalo draudimo brokeris“, ,,MAI draudimo brokeris“, ,,Marsh Lietuva“, ,,Rizikos partneriai“, „Sagauta“ ir „Viralita“ pasirašytą reikalavimą rugsėjo 4 d. sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą, kuriame būtų atšauktas LDBA prezidentas ir išrinktas naujas. 

Į neeilinį susirinkimą atvyko 21 asociacijos narys ir du kandidatai į narius „Gras Savoye Lietuva“ ir „Palmora“, kurie vieningai buvo priimti LDBA nariais. Po to, devynių susirinkime dalyvavusių narių balsais buvo atšauktas LDBA prezidentas V. Valiauga, kadangi, kaip teigė susirinkime vienas iš prezidento atšaukimo iniciatorių, nėra bešališko asociacijos valdymo, retai vyksta susirinkimai, nesprendžiami asociacijos narių komisinio dydžio, brokerių rinkos apsaugos klausimai. Asociacija neužkerta kelio atskirų jos narių nesąžiningai konkurencijai ir konkurencijos ribojimui. Asociacija net nebando pasipriešinti naujų brokerių atsiradimo procesui. Nesukurta jokia asociacijos narių bendravimo tarp susirinkimų schema, dėl ko asociacijos vardu pasirašomi su eiliniais asociacijos nariais nesuderinti dokumentai. Asociacija nieko nenuveikė kad gautų palankesnes sąlygas iš paslaugų tiekėjų, kaip „Omnitel“, „Bitė“ ir kitų. 

Naujas prezidentas, susirinkime, kuris įvyko spalio 9 d. 9 narių balsais, iš 17 dalyvavusių, buvo išrinktas Vladimiras Žukovskis 
 

zukovskis

V.Žukovskis. Antrasis LDBA prezidentas (2001 m. spalis – 2004 m. sausis )

Šiame susirinkime pagal naują LDBA įstatų redakciją buvo išrinkti du nauji prezidiumo nariai Saulius Fainas (Finsaltas), už jį balsavo 14 narių ir 2 susilaikė, ir Giedrius Kazlauskas (MAI draudimo brokeris)) už jį balsavo 5 nariai ir 11 susilaikė, o pirmuoju viceprezidentu vieningai paskirtas prezidiumo narys V. Valiauga (Finalas). 

Ataskaitinis LDBA susirinkimas įvyko 2002 m. gegužės 22d., į jį atvyko 12 narių. Susirinkime buvo nustatytas visiems nariams vienodas 1500 Lt metinis mokestis o G. Tuomas (Kapitalo draudimo brokeris ) paskirtas viceprezidentu. 

2002 metais buvo sušaukti trys LDBA prezidiumo posėdžiai, kuriuose buvo aptartos asociacijos koncepcijos ir išnagrinėtas „Marsh Lietuva“ kreipimasis į prezidiumą dėl to, kad „ŽŪB draudimas“ nemoka komisinio atlygio už tarpininkavimą, draudžiant pasėlius. Spręsti ši konfliktą buvo sukviestas LDBA prezidiumo ir „LŽŪB draudimo“ vadovybės ir departamentų direktorių posėdis. Posėdžio metu buvo sureguliuoti brokerio „Marsh Lietuva“ nesutarimai su draudiku ir aptarti kiti bendradarbiavimo klausimai.. Pasitarimo protokolą pasirašė „LŽŪB draudimo“ valdybos pirmininkas Algirdas Poškus ir LDBA pirmasis viceprezidentas V. Valiauga. 

Šio straipsnio autoriui perduotuose, 2003 metų LDBA dokumentuose pavyko rasti tik du prezidiumo protokolus. Viename prezidiumo posėdyje buvo nutarta pakartotinai kreiptis į Draudimo priežiūros Tarnybą dėl įstatinio kapitalo draudimo brokerių įmonėms padidinimo iki 200.000 Lt ir dėl neaiškumų ‚,Balto link“, pateikiant Valstybinei draudimo priežiūros Tarnybai duomenis apie transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasirašytas įmokas už 2002 metus. Pastaruoju klausimu prezidiumas pavedė prezidentui V. Žukovskiui tai pasiaiškinti su VDPK. 

2003 metais prezidentas V. Žukovskis labai aktyviai dalyvavo, Valstybinės draudimo priežiūros Tarnybos sudarytos naujam LR draudimo įstatymo projektui paruošti, komisijos darbe. Jo dėka į įstatymo projektą buvo įtrauktas ne vienas draudimo brokeriams palankus straipsnis. Gaila, bet dėl netikėtai iškilusiu aplinkybių, LDBA prezidentas prezidiumo posėdyje, įvykusiame 2003 m. gruodžio 16 d. pateikė prašymą nutraukti su juo darbo sutartį nuo 2003m. gruodžio 19 d. 

2004 m. sausio 16 d. LDBA susirinkime, kuriame 14 narių patenkino prezidento V. Žukovskio atsistatydinimo prašymą., Trečiuoju LDBA prezidentu, balsavus 4 nariams už, 1 prieš ir 9 susilaikius buvo išrinktas Saulius Fainas (Finsaltas). Susirinkimas vieningai išrinko ir du naujus prezidiumo narius: Darių Grabauską (Biznio draudimo brokeris) ir Žilviną Petrauską (Viralita). 
 

fainas

S. Fainas trečiasis LDBA prezidentas ( 2004 m. sausis -2006 m. gegužė )

2004 metų pradžioje vėl brokeriams kilo problemų su prekinius kreditus draudžiančiais dviem draudikais. Jie nutraukė su brokeriais galiojusias sutartis ir pasiūlė naujas, palankias tik draudikams. Tą patį padaryti siūlė ir draudimo kompanija „Seesam“. Šioms problemoms spręsti LDBA prezidiumas 2004 m. vasario 10 d. sudarė dvi darbo grupes, vadovaujamas G. Tuomo ir S. Faino.

Paskutinis LDBA susirinkimas, kuriame dalyvavo šių eilučių autorius vyko 2004 metų gegužės mėnesį. Jame pasitraukiau iš LDBA prezidiumo nario ir pirmojo viceprezidento pareigų. Prezidento S. Faino siūlymu prezidiumo nariu ir pirmuoju viceprezidentu buvo išrinktas Edgaras Valiauga (Aon Lietuva). Tuo savo pasakojimą apie pirmųjų metų LDBA darbą baigiu, o pasakojimo tęsinius tikriausiai rašys žmonės betarpiškai dalyvavę tolimesnėje asociacijos veikloje.

Vytautas Valiauga 

P.S. Tik po tam tikro laiko galima objektyviai įvertinti faktus ir įvykius. Teisybės labui reikia pripažinti, kad kai kurie LDBA susirinkimuose priimti nutarimai buvo juridiškai neteisingi ir prieštaravo įstatams. Visų visuomeninių organizacijų įstatuose, tarp jų ir LDBA, yra parašyta:… sprendimai susirinkime priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė jame dalyvavusių…. Nežinau, sąmoningai ar nesąmoningai, bet 2001-09-04, 2004-10-09 ir 2004-01-16 vykusiuose susirinkimuose nutarimai buvo priimti kai už juos balsavo mažiau nei pusė susirinkime dalyvavusių. Šią kaltę turi prisiimti tų susirinkimų pirmininkai G. Tuomas ir V. Valiauga. Ne pats geriausias būdas buvo pasirinktas tų narių, kurie labai pamėgo balsuojant susilaikyti t.y. nusišalinti nuo aktualių asociacijos klausimų sprendimo, lyg tai priimami nutarimai jiems neaktualūs, o tik Islandijos miškų atželdintojams. Teisus buvo „Arlinos“ direktorius A. Daugėla, kuris, po 2004 m. sausio 16 d. įvykusio susirinkimo, nuoširdžiai stebėjosi kaip įmanoma asociacijos prezidentą išrinkti 4 balsais, kai susirinkime dalyvavo 14 narių. Šios eilutės rašomos būsimiems susirinkimų pirmininkams ir asociacijos nariams paakinti , kad susilaikymo pozicija yra labai patogi, bet bendrų asociacijos reikalų į priekį nestumia. 

 

Grįžti atgal