Įstatai

1.Bendroji dalis
 
 
1.1 LIETUVOS DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA, toliau “Asociacija”, yra ne pelno siekianti organizacija. Asociacija – tai juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis savo narių nustatytus ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius ir funkcijas, koordinuojantis savo narių veiklą, atstovaujantis bei ginantis jų interesus. Teisinė asociacijos forma – Asociacija.
 
1.2 Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą ir yra visų Lietuvos draudimo brokerių asociacijos teisių ir pareigų perėmėja.
 
1.3 Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
1.4 Asociacijos buveinė: Algirdo g.2-21/Jono Basanavičiaus 22-21 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5 Asociacija atsako už savo prievoles visu jaipriklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
1.6 Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.7 Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
                                                                                                                                                                               
2. Asociacijos tikslai ir uždaviniai bei veiklos sritys
 
2.1 Pagrindinis Asociacijos tikslas ir uždavinys – plėtoti draudimo brokerių įmoniųverslą Lietuvos Respublikoje.
2.2 Įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Asociacija vykdo tokią veiklą:
 
2.2.1 informacijos kaupimas, apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe;
2.2.2 bendrų programų ir projektų, susijusių su draudimo brokerių įmoniųverslu įgyvendinimas;
2.2.3 seminarų bei specialistų tobulinimo organizavimas;
2.2.4 pasiūlymų, narius liečiančiais klausimais, teikimas valstybės, savivaldybių valdymo organams, draudikams;
2.2.5 narių darbo koordinavimas;
2.2.6 narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su užsienio firmomis bei asociacijomis skatinimas;
2.2.7 narių interesų gynimas ir atstovavimas valstybės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose;
2.2.8 paramos Asociacijos nariams teikimas aprūpinant metodine medžiaga ir konsultuojant juos;
2.2.9 narių kultūrinių ir poilsio klausimų sprendimas.
 
2.3 Įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Asociacija turi teisę:
 
2.3.1 nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
2.3.2 steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
2.3.3 pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;
2.3. 4 samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
2.3.5 gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
2.3.6   teikti bei gauti paramą;
2.3.7 stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, palaikyti ryšius su kitų valstybių tarptautinėmis organizacijomis;
2.3.8 turėti rėmėjų, kurie pritaria Asociacijos tikslams bei uždaviniams ir teikia Asociacijai materialinę ar kitokią paramą. Rėmėjus registruoja prezidiumas;
2.3.9 turėti ir įgyti kitas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose.
 
2.4 Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus tikslus.
2.5 Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, susijusiems su Asociacijos veikla, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiems gautiems pinigams privalo sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.     
 
                                                                                                                        
3. Narystė. Asociacijos narių teisės ir pareigos
 
3.1 Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotos ir veikiančios draudimo brokerių įmonės, turinčios Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos išduotą licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai bei kitos draudimo brokerių asociacijos ir organizacijos.
3.2 Asociacijos steigėjai tampa Asociacijos nariais nuo jos įregistravimo dienos. Naujus narius priima ir šalina visuotinis narių susirinkimas prezidiumo teikimu, paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.
3.3 Asociacijos narys turi teisę:
 
1) dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose, dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais;
2) teikti pasiūlymus svarstyti visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos prezidiumui, vertinti Asociacijos veiklą;
3) susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4) dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
5) inicijuoti neeilinių narių susirinkimų ar prezidiumo posėdžių sušaukimą svarbiems klausimams spręsti;
6) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
7) pateikus raštišką prašymą, bet kada išstoti iš Asociacijos.
 
3.4 Asociacijos narys privalo:
 
1) laikytis Asociacijos įstatų;
2) vykdyti visuotinių narių susirinkimų, Asociacijos prezidiumo posėdžių nutarimus ir sprendimus;
3) laiku mokėti Asociacijos nario mokestį bei Asociacijos nustatytus vienkartinius (tikslinius) mokesčius;
4) dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;
5) saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis; 
6) pranešti Asociacijos prezidiumui apie Asociacijos nario įmonės teisinio statuso, adreso, pavadinimo, administracijos vadovo pasikeitimą, likviduojamos įmonės statuso įsigijimą ar nutarimą reorganizuoti įmonę.                                                 
 
4. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos
 
4.1 Norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Prezidiumui raštišką prašymą, savo įmonės registravimo pažymėjimo , licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai nuorašus. Prezidiumas gautą prašymą teikia svarstyti artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą dėl prašymo patenkinimo ar atmetimo. Jeigu pateikęs prašymą asmuo nedalyvauja visuotiniame susirinkime, kuriame svarstomas klausimas dėl jo priėmimo į asociacijos narius, apie priimtą sprendimą Prezidiumas prašymo teikėją informuoja per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
4.2 Asociacijos nariu tampama sekančią dieną po visuotinio susirinkimo sprendimo priimti į Asociacijos narius dienos.
4.3 Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, pateikęs Prezidiumui rašytinį pareiškimą.
4.4 Visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl narystės sustabdymo arba nario pašalinimo iš Asociacijos, jeigu:
 
4.4.1 nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;
4.4.2 narys daugiau kaip tris mėnesius iš eilės vėluoja mokėti nario mokestį ar Asociacijos nustatytus vienkartinius(tikslinius) mokesčius;
4.4.3 narys sistemingai nesilaiko visuotinio narių susirinkimo ar Asociacijos Prezidiumo nutarimų ir sprendimų;
 

4.5 Išstojusiam ar pašalintam iš Asociacijos nariui jo sumokėti esant Asociacijoje nario, vienkartiniai (tiksliniai) mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 
5. Asociacijos organai ir valdymas
 
5.1 Asociacijos organų struktūra: visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos prezidiumas ir Asociacijos Prezidentas.
5.2 Visuotinisnarių susirinkimas, toliau “susirinkimas”, yra aukščiausias Asociacijos organas, kurio kompetencijai priklauso:
 
1) keisti Asociacijos įstatus;
2) rinkti Asociacijos prezidentą ir prezidiumo narius bei juos atšaukti;
3) rinkti revizorių Asociacijos finansinei-ūkinei veiklai kontroliuoti ir jį atšaukti;
4) nustatyti Asociacijos nario mokesčio, vienkartinių (tikslinių) mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;
5) Prezidiumo teikimu priimti ir šalinti Asociacijos narius;
6) Prezidiumo teikimu sustabdyti atskirų narių narystę Asociacijoje;
7) tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8) skirti revizorių Asociacijos veiklai patikrinti;
9) priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
10) priimti sprendimą skirti ir atšaukti Asociacijos likvidatorių.
 
5.3 Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Asociacijos prezidiumas, apie susirinkimo sušaukimą pranešdamas kiekvienam nariui raštu (registruotu laišku, įteikiant pranešimą pasirašytinai,faksu) ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos.
5.4 Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, nurodytų šių įstatų 5.3 punkte, jeigu visi gavę pranešimus apie šaukiamą susirinkimą Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.
5.5 Asociacijos narį susirinkime atstovauja vadovas arba jo raštiškai įgaliotas asmuo. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių , turintys balsavimo teisę. Kiekvienas narys susirinkime turi vieno balso teisę. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 5.2 punkto 1), 2) ir 9) papunkčiuose numatytais atvejais, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų daugumos. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, pranešant apie pakartotinio visuotinio susirinkimo sušaukimą šių įstatų 5.3.p.nustatyta tvarka. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais , nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

5.6 Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, susirinkimas arba revizorius (revizijos komisija) savo sprendimu. Neeilinį susirinkimą prezidiumas privalo sušaukti per 14 dienų nuo susirinkimo sušaukimo iniciatorių pageidavimo dienos.

Asociacijos prezidiumas
 
5.7 Asociacijos prezidiumas, toliau – “prezidiumas”, yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp susirinkimų. Prezidiumas renkamas 3 (trejų) metų laikotarpiui.
5.8 Prezidiumą sudaro atviru ar slaptu balsavimu išrinkti ne mažiau kaip trijų Asociacijos narių pasiūlyti 7 (septyni) asmenys. Prezidiumo nariai gali būti renkami ne daugiau kaip po vieną nuo asociacijos nario.
5.9 Prezidiumas:
 
1) šaukia susirinkimus ir sudaro susirinkimų darbotvarkes, organizuoja kitus Asociacijos renginius;
2) tvirtina Asociacijos pareigybių sąrašą ir atlyginimų dydį pagal pareigybes;
3) vykdo susirinkimų nutarimus;
4) rengia Asociacijos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;
5) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų veiklos bei rinkiminės kadencijos ataskaitą;
6) teikia siūlymus susirinkimui šalinti Asociacijos narius arba sustabdyti narystę Asociacijoje;
7) tvirtina ir vykdo Asociacijos veiklos programas, sudaro ir tvirtina Asociacijos veiklos programų išlaidų sąmatas, kaupia lėšas Asociacijos veiklai finansuoti;
8) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9) sprendžia Asociacijos filialų bei atstovybių steigimo klausimus;
10) svarsto Asociacijos narių pasiūlymus ir pageidavimus;
 
5.10 Prezidiumas nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą savo nariams pateikimo tvarką, privalo laiku rengti susirinkimus ir sudaryti jų darbotvarkes, pateikti narių susirinkimams svarstyti Asociacijos veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
5.11 Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, kurio darbui vadovauja Asociacijos prezidentas. Prezidiumo darbo tvarką nustato prezidiumo patvirtintas prezidiumo darbo reglamentas.

5.12 Prezidiumo posėdžius šaukia Asociacijos prezidentas. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė prezidiumo narių, o priimti sprendimai teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių prezidiumo narių. Balsavimo metu kiekvienas prezidiumo narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, t.y., kai tiek pat balsų gauta už, tiek pat prieš, lemia Asociacijos prezidento balsas.

Asociacijos Prezidentas
 
5.13 Asociacijos Prezidentas, toliau “prezidentas” yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį iš prezidiumo narių 3 (trejų) metų laikotarpiui renka susirinkimas atviru ar slaptu balsavimu. Prezidentas gali nedirbti draudimo brokeriu.
 
5.14 Asociacijos Prezidentas:
 
1) atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis teisme, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
2) sudaro sandorius Asociacijos vardu;
3) atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankų įstaigose;
4) pirmininkauja Prezidiumo posėdžiuose;
5) atsiskaito už Prezidiumo veiklą susirinkimuose;
6) vykdo susirinkimo bei Prezidiumo priimtus nutarimus;
7) atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą spaudoje, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Asociacijos nariams, tvarko Asociacijos narių sąrašą;
8) savo kompetencijos ribose išduoda įgaliojimus.
 

5.15 Už savo darbą Prezidentas atsiskaito prezidiumui kartą per metus. Prezidentas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Asociacijai dėl jo kaltės padarytus nuostolius.

 

6. Asociacijos lėšų šaltiniai ir finansinės veiklos kontrolė
 
6.1 Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gautas kaip parama kitas turtas bei lėšos, reikalingi jo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.2 Asociacijos lėšas sudaro:
 
1)   Asociacijos nario mokesčiai, vienkartiniai (tiksliniai) mokesčiai;
2)   lėšos, gautos už atskirų Asociacijos narių užsakymų vykdymą;
3)   rėmėjų suteiktos lėšos;
4)   dovanotos ar kitos gautos lėšos;
5)   Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
6)   kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
10) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
11) skolintos lėšos;
12) kitos teisėtai gautos lėšos.
 
6.3 Asociacijos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jo narėms.
6.4 Kiekvienų ūkinių metų pabaigoje Asociacija privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimą. Jį atlieka revizorius, kurį trejų metų laikotarpiui renka susirinkimas.               
6.5 Asociacijos revizorius:
 
  • tikrina Asociacijos metinę   finansinę atskaitomybę bei kitus buhalterinės veiklos dokumentus
  • susirinkimo pavedimu atlieka finansinius buhalterinius Asociacijos patikrinimus bei praneša apie  patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

6.6 Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Asociacijos finansinės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

 

7. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

Asociacijos įstatai keičiami susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

 
 
8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
 
8.1 Susirinkimų nutarimai ir prezidiumo posėdžių priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia    supažindinti visus narius arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų  po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Prezidentas. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu, arba įteikiami pasirašytinai. 

8.2 Apie numatomą Asociacijos reorganizavimą, pertvarkymąir likvidavimą Prezidentas privalo viešai paskelbti respublikiniame dienraštyje “Respublika” arba „Lietuvos rytas” ir pranešti visiems kreditoriams raštu.                                                                                                                                                             

 9. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka
 

Asociacijos nariui raštu pareikalavus, prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus išvadų, susirinkimų, prezidiumo posėdžių protokolų, Asociacijos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Prezidiumas nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.                                                                                                                                                                                    

 

10. Filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo tvarka
 
10.1 Asociacija turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įsteigtas filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo; jis yra Asociacijos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų. Asociacija atsako pagal savo filialų ir atstovybių prievoles; o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.
10.2 Prezidiumas priima sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtina įsteigtų filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia iš pareigų jų vadovus.
10.3 Filialo ir atstovybės veiklos nutraukimo pagrindu gali būti:
 
–          Asociacijos likvidavimas;
–          Prezidiumo sprendimas nutraukti įsteigto filialo ir atstovybės veiklą;
–       Valstybės institucijų priimtas sprendimas nutraukti filialo ir atstovybės veiklą už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus.
 
 
11. Asociacijos pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas
 
11.1 Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka.
11.2 Sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo padalijant jį į kelias organizacijas ar prijungiant prie kitos organizacijos turi teisę priimti susirinkimas.
11.3 Asociacija gali būti reorganizuota šiais būdais:
 
11.3.1 Jungimo būdu;
11.3.2 Skaidymo būdu.
 
11.4 Jeigu Asociacija reorganizuojama padalinant ją į kelias organizacijas, jos turtas ir lėšos atitenka toms organizacijoms, prie kurių prisijungiama.
11.5 Reorganizuojamos Asociacijos turto įvertinimą ir išvadas revizorius pateikia iki susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti organizacijos reorganizavimą.
11.6 Asociacijos veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:
 
–          susirinkimo priimtas sprendimas nutraukti Asociacijos veiklą;
–          teismo sprendimas nutraukti Asociacijos veiklą.
 
11.7 Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitoms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių nėra – kitoms organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

11.8 Šiuose įstatuose neaptarti kiti, susiję su Asociacijos veikla, klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                                                                                                                           

Patvirtinta Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu
2007 m.kovo 30 d.
 
 
 Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos
 Prezidentas                                                                                            Giedrius Kazlauskas